Yumeiho® Masszázsterápia

Shaolin völgyi nyomó-, gyúró, izmokat, izületeket mélymasszázs technikával fellazító, Saionji Masayuki által fejlesztett terápiás rendszer

Kapcsolat

Üzemeltető:
Faragó Katalin EV.

Székhely: 
6800 Hódmezővásárhely
Petőfi út 35.

Telefon: +36 30 356 4202

E-mail: farago.kata@espmed.hu

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján

ÚJ ALAPSZABÁLY

MAGYARORSZÁGI Yumeiho®  EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA


                                               I. FEJEZET.

 

                        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

( a módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg )

 

1.§.

Az egyesület neve: MAGYARORSZÁGI Yumeiho® EGYESÜLET

 

2.§.

Az egyesület székhelye 6800.Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond u.4/c. földszint 1.

 

3.§.

Az egyesület alapításának éve: 2000.

 

4.§.

Az egyesület önálló jogi személy. Működésére a mindenkor hatályban lévő jogszabályok

rendelkezései az irányadók.

 

 

                                                II. FEJEZET.

 

 

 AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖREI.

 

5.§.

 

Az egyesület célja:

 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, BETEGSÉGMEGELŐZÉS, EGÉSZSÉGET KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG, REHABILITÁCIÓS FOLYAMATOK ELŐSEGÍTÉSE ÚJ TERÁPIÁS

MÓDSZEREK MEGIS MERTETÉSÉVEL.

 

A következőképpen:

(1)

 

Megőrizni, támogatni és továbbfejleszteni SAIONJI MASAYUKI ( Japán, Tokió

Yumeiho® masszázst, amelynek jó hatása elismert az egészség, az életerő megőrzése,

valamint annak helyreállításában.

(2)

 

Megteremteni a Yumeiho® gyakorlati végzéséhez szükséges személyi és tárgyi

 feltételeket, elérhetővé- tenni mindenki számára.

 

 

 

 

(3)

Támogatni a Yumeiho® egészségmegőrző és egészséget helyreállító szerepét, a vele

kapcsolatos életfelfogást, a fizikai és lelki jólét elérése céljából.

 

(4)

Ösztönözni a Yumeiho® alapelveiben megtestesülő lelki és filozófiai törekvéseket,

támogatni a különböző kultúrák cserélődését.

 

(5)

Elősegíteni az együttműködés, a tolerancia és a kölcsönös felelősségérzet szellemén

alapuló, harmonikus, nemzetek közötti és hazánkon belül is barátságok,

munkakapcsolatok kialakulását.

 

(6)

Elősegíteni a lakosság egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében

végzendő szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtését, a tudományos munkák

eredményeinek minél szélesebb körű nyilvánosságának ( sajtó stb.) biztosítását.

 

 

6.§.

 

Az egyesület közfeladatainak teljesítésében vállalt szerep:

 

Az Európai alapellátás/ egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

 

(1)

Szakmai előadások, konferenciák tartása

 

(2)

Elméleti és gyakorlati oktatás, iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, egyéni

és csoportos kategóriákban, továbbképzés, oktatócsomagok, tananyagok

személtető hang-és képanyagok – Yumeiho® témakörben- kidolgoztatása, az

előállításhoz szükséges feltételek biztosítása a már védjegyzett oltalom alatt

álló Yumeiho® masszázs módszere alapján.

 

(3)

Szakmai segítségnyújtás megszervezése a Yumeiho® gyakorlásához,

szakemberképzéshez csatlakozással, mind Magyarország mind külföldi

módszerek megismerése, megismertetése alapján.

 

(4)

A Yumeiho® tevékenység mellett életmód tanácsadással ( étrend,

gyógytorna )előadások, táborok ( napközis formában is ) szervezése, szakmai

felügyelete.

 

(5)

Kapcsolódik a gyógyító megelőző tevékenység érdekében szervezeti (

intézményi, alapítványi )szűrővizsgálatokhoz ( mint pl. gerincbetegségek

kiszűrése érdekében is )

 

(6)

Az egyesület tevékenysége a céloknál megfogalmazott teljesítése érdekében

történik, az orvostudomány eredményeinek ismeretében.

 

 

                                               III.FEJEZET.

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, KÉPVISELETE.

 

7.§.

(1)

Az egyesület nonprofit szervezet, amelynek nem célja a tagjai részére a pénzügyi nyereség termelése. Az egyesület tevékenysége során termelt nyereséget az alábbi 5.§ - ban foglalt megfogalmazott célok elérésére, azok teljesítésére kívánja mindenkor felhasználni.

Az egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, bevételeit a tagdíjak és egyéb forrásból származó pénzeszközök képezik. Az egyesület az alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

 

(2)

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, illetve pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

(3)

Az egyesület a 6.§.-ban meghatározott tevékenysége folytatása során nem zárja ki azt, hogy más is részesülhessen tagjain kívül szolgáltatásaiból.

 

 

(4)

Az egyesület anyagi forrása:

a rendes és pártoló tagok tagdíjai és egyéb felajánlásai

a tiszteletbeli tagok hozzájárulásai

az önkéntes támogatók által befizetett pénzösszegek, (jogi személyektől, magánszemélyektől kapott támogatások )

oktató tananyagok elkészítéséből, rendezvények mint pl. tanfolyam, módszer-bemutatók, kongresszusi anyagok stb. bevételekből

alapítványi  és egyéb pályázatok elnyeréséből

 

(5)

Az egyesület számlavezető pénzintézetének  neve:

Kereskedelmi és Hitelbank, ( Magyarország)

 

 

 

(6)

A mindenkori tagsági díjat – amelyet az elnökség évente terjeszt a közgyűlés elé a gazdasági viszonyok függvényében folyó év december 31-ig, a következő évre érvényesen – a közgyűlés hoz végleges határozatot és közzéteszi tagjai számára.

Az elnökség saját hatáskörben, különösen indokolt esetben – a tag írásbeli kérelmére a tagdíj összegét korlátlanul csökkenti.

 

(7)

Az egyesület képviselete:

Az egyesületet bármely fórum, bíróság vagy más szakhatóság előtt mindig az elnök képviseli teljes körűen. Az elnök képviseleti joga önálló, képviseleti jogának terjedelme általános.

A kötelezettségvállalásról az elnök köteles az elnökségnek szükség szerint beszámolni és a következő közgyűlést tájékoztatni.

 

(8)

Az egyesület a közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával gazdálkodik.

 

 

                                                IV. FEJEZET.

 

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE.

 

8.§.

 

(1)

Az egyesület tagjai lehet az a magyar állampolgárságú, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár, magánszemélyek és jogi személyek, akik illetve amelyek elfogadják az egyesület Alapszabályát és nincsenek eltiltva közügyek gyakorlásától.

 

(2)

Az egyesületbe nem vehető fel tagnak az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt, illetve akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

 

(3)

A tagsági viszony belépéssel jön létre. A belépési nyilatkozat alapján az elnökség dönt a tagfelvételről. Alapító tag esetén a tagsági viszony az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének aláírásával jön létre.14 éven aluli, kiskorú állampolgár esetén a belépéshez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

 

(4 )

 A tagsági viszony keletkezésének időpontja – alapító tagnak az alakuló közgyűlés időpontja – egyébként a belépési nyilatkozat időpontja, ha a felvételét az elnökség jóváhagyta.

 

(5 )

A tagsági viszony megszűnik:

            - a tag kilépésével,

            - a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

            - a tag kizárásával,

            - a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

 

a.) kilépéssel:

a tag tagsági viszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. Kilépés esetén a tagsági jogviszony abban az időpontban szűnik meg, amikor a bejelentés az elnökséghez megérkezik.

b.) a tagsági viszony egyesület általi felmondása:

az egyesület elnöksége felmondhatja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a tagsági díjat 6 (hat ) havi hátralékban van és azt szóbeli és írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a felszólítást követő 30 (harminc) napon belül.

c.) kizárással:

az elnökség szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály, közgyűlési határozat, vagy jogszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Súlyos vétségnek minősül különösen az egyesület céljával ellentétes magatartás, illetőleg tevékenység. Az elnökség a határozatát köteles írásba foglalni és megindokolni. A kizáró határozat írásba foglalása előtt köteles a tagot magatartás okáról meghallgatni, ezáltal biztosítva neki a védekezési jogot. A kizárásról szóló határozat ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el.

d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. A tag közvetlen hozzátartozója értesítése alapján a tagsági viszony megszűnik.

 

(6.)

Az egyesületnek lehetnek pártoló tagjai is lehetnek.

 

Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az egyesület tevékenységét vagyoni hozzájárulásával, valamint erkölcsi és szakmai támogatással segíti, de rendes tagként nem kíván az egyesület működésében részt venni. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt.

 

A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés határoz. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható.

Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki de rendes tagként nem kíván az egyesület működésében részt venni.

 

                                               V. FEJEZET.

 

                        A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.

 

9.§.

 

Az egyesületi tag jogai és kötelezettségei részletezve:

 

(1)

 

Részt vesz az egyesület taggyűlésein szavazati és tanácskozási joggal. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

 

 

 

(2)

Az egyesület minden tagja jogosult részt venni az egyesület tisztségviselőinek megválasztásában és az érdemi határozatok hozatalában, választhat és választható( kivéve vezető tisztség esetében )

 

(3)

Javaslatokat és indítványokat tehet az egyesület szervezetei felé.

 

(4)

Jogosult az egyesület munkájában részt venni, az egyesület rendezvényein megjelenni.

 

(5 )

Yumeiho® csak egyesületi tagnak tanítható, ezért a jelentkezőnek az első oktatási napon írásban kell kérni  a tagságba történő felvételt, a belépési nyilatkozat kitöltésével.

 

(6)

 Yumeiho® - t csak egyesületi tag taníthat előzetes szakmai minősítés alapján, erről külön oktatást rendező szabályzat készül, amely a nemzetközi normatívákon és szabályzaton alapszik, amelyet évente tesznek közzé, mint pl. a minősítő vizsgák helyét, időpontját, követelményeit, költségeit.

 

(7)

Megfelelő oktatói minősítés szerint végzett oktatás minden esetben bejelentés köteles az egyesület felé, mert csak így tudja védeni az egyesület oktatóit, a Yumeiho® szakmai tradícióit.

 

(8

A tag köteles az egyesület céljainak a megvalósításában a legjobb tudása szerint közreműködni, és az Alapszabály rendelkezéseit betartani.

 

9.) A tag köteles megfizetni az egyesület által meghatározott éves / vagy  6 hónapi  tagdíjat minden félév első hónapjának  15. napjáig.

 

 

 

                                               VII. FEJEZET.

 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI.

 

 

10.§.

 

(1)

Az egyesület szervei:

 

            közgyűlés,

            elnökség,

            felügyelő bizottság.

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést az elnök köteles minden évben legalább egy alkalommal összehívni, folyó év március 31-ig.

 

 

(2)

A közgyűlés összehívása:

1.)Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességekor teljesíteni, vagy

c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze meghívó kiküldésével, illetve az egyesület honlapján történő közzététellel legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt. A meghívó tartalmazza a napirendet is. A közgyűlés az ülését a székhelyen tartja, amennyiben erre nincs lehetőség, helyhiány vagy egyéb akadály miatt, akkor a meghívóban megjelölt egyéb helyen tartja.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

(3)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van ( 50+1%). Határozatképtelenség esetén a 8 napon belüli időpontban azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei kérhetik a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indoklásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy köteles dönteni három napon belül.

Minden tagnak egy szavazata van.

 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

(4)

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozza a következő esetek kivételével:

A jelenlévő tagok ¾- es szótöbbsége kell:

az Alapszabály elfogadása és módosítása

 

-              A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges

-                                       az egyesület megszűnése

-       az egyesület céljának módosítása esetén

Az elnökség és tisztségviselők megválasztása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az elnököt, két alelnököt, gazdasági vezetőt, titkárt, a felügyelő bizottságot titkos szavazással kétharmados szótöbbséggel kell megválasztani.

 

(5) Közgyűlés hatásköre

 

a.) Alapszabály módosítása;

b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c.) a vezető tisztségviselő megválasztása,visszahívása és díjazásának megállapítása;

d.) az éves költségvetés elfogadása;

e.) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,

f.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k.) a végelszámoló kijelölése.

 

 

(6)

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

A közgyűlést az elnök által – az elnökséggel egyetértésben –kijelölt tag vezeti le  -

 ( levezető elnök ).

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a közgyűlés a napirendi pontok előtt megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő 2 (kettő) tagot, valamint a szavazatszámlálókat.

 

 

(7)

Az elnökség

Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség.

Az elnökség 5 (öt) tagból áll.

Az elnökségnek hivatalból tagja az egyesület elnöke. Az elnökséget a közgyűlés választja meg 5 (öt) évi időtartamra. Az elnökség tagjai újraválaszthatók.

 

 

(8)

Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést.

Az elnökség határozatképes, ha tagjaiból legalább 3 (három) fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az elnök és a két alelnök jogosult bármikor az elnökséget összehívni.

Rendkívüli elnökségi ülést összehívhat – amennyiben az erre irányuló kérést az elnök nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni – 3 (három) elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével.

Az elnökségi ülés meghívóját az egyesület honlapján kell közzétenni.

 

 

(9)

Az elnökség az egyesület operatív szerve, a két közgyűlés közötti időben intézi az egyesület ügyeit.

 

Az elnökség feladatkörébe tartozik

az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;

a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

a tagság nyilvántartása;

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és

az alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvételről való döntés.

 

 

(10)

Az elnökség ülései nyilvánosak, üléseit az elnök vagy a két alelnök hívja össze írásban a napirendi pontok közzétételével az ülés előtt 15 nappal.

Az elnökség működésének egyes szabályait az Alapszabály keretei között saját hatáskörében állapítja meg.

Minden pénzügyi vonatkozásban az erre vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.

 

 

(11)

Az elnök:

            Irányítja az egyesület működését,

            Képviseli az egyesületet harmadik személyek, intézmények és hatóságok előtt

            Összehívja a közgyűlést és az elnökségi üléseket,

            Vezeti az elnökségi üléseket,

            Gondoskodik az egyesület szabályos működéséről,

            Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,

            Irányítja és ellenőrzi a gazdasági vezető működését,

            Az elnök akadályoztatása esetén kijelöli a helyettesét, aki teljes jogkörrel jár el

 

Az alelnökök:

            az egyesület ügyvezető szervében – az elnökségben - az egyesület céljainak megvalósításában osztja meg belföldi és külföldi képviseleti feladatokat,

            belföldi vonatkozásban az egyik alelnöknek  felügyeleti jogköre van – a legmagasabb szakmai képzettségének birtokában - az oktatás teljes feladatkörében az oktatásban résztvevők szakmai, szervezési, jogi, pénzügyi hatáskörökben, jelentéstételi kötelezettsége van, erről szóló együttműködési szerződések előkészítésében, elnökségi ülés és közgyűlés elé terjesztésében is,

            előkészíti az egyesületi szakmai konferenciákat mind belföldi mind külföldi helyszínnel, annak szakmai színvonaláért felelős,

szervezi és ápolja az egyesület civil szervezetekkel való kapcsolatát, együttműködését, az egyesületet képviseli azok rendezvényein

 

            a külföldi, nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök felügyeli az egyesület ez irányú kapcsolatait, előkészíti az egyesület céljainak, Alapszabályában meghatározott módon külföldi szakmai szervezetekkel való együttműködési szerződéseket, szakmai konferenciákon való együttműködést, beszámolási kötelezettséggel az elnökség és a közgyűlés felé.

(12)

Az egyesület gazdasági felelőse :

            Felel az egyesület pénzügyi és számviteli rendjéért,

            Kezeli az egyesület pénzeszközeit

            Az éves költségvetés összeállításában közreműködik,

            Végzi az egyesület adminisztrációs tevékenységét

            Az elnök jelöli ki, az elnökség tagjai közül, közvetlen irányítását az elnök látja el. Megbízatása 5 év időtartamra szól.

 

 

(13) Összeférhetetlenség :

 

a.) az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  A határozat meghozatalakor nem szavazhat, az

 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít.

 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani.

 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

A Ptk. 3: 22.§ -nak megfelelően nem lehet vezető tisztségviselő:

 

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 

 

11.§.

(1)

A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg  3(három) évre.

 

(2)A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges esetben nem korlátozták.

 

(3) a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg.

Feladata az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Tevékenységéről éves beszámoló  elkészítése és közgyűlés elé való terjesztése.

 

A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével írásban hívja össze. Abban az esetben, ha a felügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a felügyelő bizottság ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen meghívott tagok közül legalább ketten jelen vannak.

Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 8 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet.

A felügyelő bizottság ülése minden döntést egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, hogy minden tagnak egy szavazata van.

Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet minden jelenlevő felügyelő bizottsági tag aláír.

 

 

(4) A felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

            a.) az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

            b.) az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik

            c.) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül -. Kivéve a bárki Által megkötés nélkül igénybe vehető – nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjainak a tagsági viszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást.

 

 

(5)

Az egyesület valamely szervezete törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a Bíróság előtt megtámadhatja.

 

 

                                               VII: FEJEZET.

 

                                    BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK.

 

12.§.

 

(1)

Az egyesület a működéséből vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni közhasznú melléklettel.

A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

(2)

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásába a döntéshozó szerv, a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása nyílt szavazással, a jelenlévők  kétharmados szótöbbségével történik.

Az egyesület a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet jóváhagyása után köteles letétbe helyezni és közzé tenni.

 Az elnökség köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, annak jóváhagyását követő 30 napon belül minden évben nyilvánosságra hozni egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán illetve az interneten, vagy szórólap, vagy helyi média útján.

Az elnökség az éves beszámolót köteles közzétenni, és a beszámoló az egyesület egyéb irataival, így a cél szerinti juttatások nyilvántartásával és a közhasznúsági mellékletekkel együtt bárki által megtekinthető. A tagok kívánságára az elnökség bármikor köteles felvilágosítást adni az egyesület vagyoni helyzetéről. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökséghez intézett kérelemre, egy elnökségi tag ellenőrzése mellett lehet betekinteni. A közhasznúsági mellékletről saját költségére bárki másolatot készíthet.

 

(3)

A beszámoló az alábbiakat tartalmazza

            a.) mérleg

            b.)eredmény kimutatás

            c.) kettős könyvelés esetén kiegészítő mellékletet

 

A közhasznúsági melléklet az alábbiakat tartalmazza

            a.) a közhasznú cél kimutatását

            b.) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét,

            c.) juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását.

 

 

 

                                    VIII.FEJEZET.

 

                        NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE.

 

13.§.

(1)

Az egyesület  közgyűléséinek üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető ír alá és 2 /kettő/ tag hitelesít.

 

(2)

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, napirendet, a hozzászólásokat és a hozott határozatokat sorszám szerint.

 

(3)

.Az elnökség az elnökség ülésén és a közgyűlésen hozott határozatokról köteles nyilvántartást vezetni, ,. A  határozatokat évente növekvő sorszámmal kell ellátni.

(4)

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közgyűlés, valamint az elnökség által hozott határozatok időpontját,  hatályát, tartalmát, , illetve a döntést támogatók és ellenzők nevét és számarányát

 

 

                                               IX. FEJEZET.

 

A VEZETŐ SZERVEK DÖNTÉSEINEK KÖZZÉTÉTELE.

14.§.

 

(1)

Az egyesület közgyűlésének és elnökségének döntései közzétételéről az elnök – akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag gondoskodik.

 

(2)

Az egyesület vezető szerveinek azon döntéseit, amelyet a támogatásban részesülőket érintik, értesíteni kell, az értesítés az elnök feladata, akadályoztatása esetén az által megbízott elnökségi tag gondoskodik az érintettekkel való közléséről, illetőleg közzé kell tenni az alábbi módon:

            - helyi és országos sajtóban történő közzététellel vagy a helyi és országos médiákban, illetve interneten történő kihirdetéssel. A z egyesület elnökségének, valamint közgyűlésének határozatait az érintettekkel postai úton tértivevényes levél megküldésével kell közölni.

 

(3)

Az egyesület vezető szervének azon döntéseit, amelyek a támogatásban részesülőket nem érintik, az egyesület székhelyén kifüggesztéssel kell közzétenni.

 

 

                                               X. FEJEZET.

 

IRATBETEKINTÉS.

 

15.§.

 

(1)

Az egyesület irataiba a jogszabály alapján feljogosított hatóságok, szervek tekinthetnek be.

 

(2)

Az egyesület vezető szervének a támogatottakat érintő és a támogatottakat nem érintő határozatait bárki megtekintheti, az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, dokumentumokba bárki beletekinthet – azonban a betekintésnél – amennyiben az iratok, dokumentumok személyes adatokat is tartalmaznak, figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartására.

 

(3)

Az egyesület beszámolójában és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

                                               XI.FEJEZET.

 

AZ EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE.

 

16.§.

 

(1)

Az egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

 

(2)

Az egyesület szolgáltatásaival kapcsolatosan – szponzorain keresztül – rendszeresen tájékoztatja az igénybevevők körét, annak módjáról, időpontjáról.

 

(3)

 A tájékoztatás a helyi elektronikus, illetve írott sajtóban történik.

 

(4) Az egyesület elnöksége évente egyszer beszámolót készít munkájáról, ezt a közgyűlés elé terjeszti.

A közgyűlés által elfogadott éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, az erre vonatkozó határozatok meghozatala után 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az interneten, vagy szórólap, vagy helyi média útján. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő május 31-ig kell elfogadni, és nyilvánosságra hozni.

 

(5)

A beszámoló keretében tájékoztatja a lakosságot a támogatások nagyságrendjéről, a működés biztosításának lehetőségeiről és körülményeiről.

 

 

 

 

                                               XII. FEJEZET

 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSA, MEGSZŰNÉSE

 

17.§.

 

Az egyesület működése más célok elérése érdekében:

            - gazdálkodik vagyonával,

            - együttműködik más hasonló–az Alapszabályban meghatározott célok végrehajtása érdekében – egyesületekkel

            - kapcsolatot tart hasonló célú – az Alapszabályba foglaltakkal nem ellentétes – külföldi egyesületekkel, illetve intézményekkel,

            - együttműködési szerződéseket köthet a jogszabályokban foglaltak megtartása, betartása mellett,

            - saját rendezvényeket szervezhet,

            - pályázhat és pályáztathat.

 

18.§.

Az egyesület működése nyilvános, a Yumeiho®  név használatával kapcsolatban a törvényi előírások az irányadók.

 

19.§.

Megszűnik az egyesület

a.) jogutódlás nélkül :

            - ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt

            - az egyesület megvalósította céljait vagy az egyesület céljainak megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg.

            - bíróság általi feloszlatással vagy bíróság általi megszűntetéssel.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. és az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012.évi CLXXV.tv. rendelkezései az irányadók.

b.) jogutódlással történő megszűnés:

 az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületre válhat szét.

 

 

                                    XIII. FEJEZET.

 

                                    ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK.

 

20.§.

 

Ezen Alapszabály módosítását a 2016. május…………..közgyűlés, Alapszabályt módosító határozattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyvi dokumentáció alapján elfogadta.

 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Budapest, 2016.május………………..                                                   

                                                                                   ( Galiotti Gábor )

                                                                                    Egyesületi  elnök

Tanúk

 

1./ Név:…………………………………………   2. Név:……………………………………….

aláírás                                                                       aláírás:

……………………………………………………    ………………………………………………

 

Lakcím:………………………………………… Lakcím:……………………………………….

 

…………………………………………………….  ………………………………………………..

Közgyűlést vezető elnök:

 

Név…………………………………….

 

Aláírás:…………………………………