Yumeiho® Masszázsterápia

Shaolin völgyi nyomó-, gyúró, izmokat, izületeket mélymasszázs technikával fellazító, Saionji Masayuki által fejlesztett terápiás rendszer

Kapcsolat

Üzemeltető:
Faragó Katalin EV.

Székhely: 
6800 Hódmezővásárhely
Dr. Rapcsák András út 36.

Telefon: +36 30 356 4202

E-mail: farago.kata@espmed.hu

Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján

Yumeiho Info

Ĝeneralaj infomoj pri la regularo de instruado, uzado de Yumeiho ® terapio en Hungario, kiu enhavas la internacian regularon

Általános tájékoztató a Yumeiho® terápia tanitásáról, használatáról Magyarországon, amely magában foglalja a nemzetközi szabályzatot.

1./ Ĉiuj regularoj konvenas al Regularo, decido de Yumeiho® Center (Tokió)

minden szabály megfelel a Yumeiho® Központ /Tokió/ szabályzatának, döntésének

2./ nur tiuj homoj havas eblecon anonci pri la masagxebleco ie ajn kiu havas jam 3-an dan-on kun pagita licenckotizo/permesilo por uzado de Yumeiho ®

csak azoknak az embereknek van lehetősége hirdetni a masszázslehetőségekről bárhol, akinek van már 3 danja, és fizetett licenc-dijat.

3./ Sed 2a dan terapiistoj ricevas automate licencon por 15 monatoj -ne plu - senpage – se sia instruisto respondecas pri tiu laboro, kaj tiu instruisto mem devas decidi, ĉu permesas anonci au ne aldonante skriban permesilon!, dume la gelernantoj devas studi pri la 3-a dan.

De a 2 danos terapeuták automatikusan kapnak ingyen licenc-engedélyt 15 hónap időtartamra, nem tovább, ha az oktatója felel annak munkájáról, és ezt magának az oktatónak kell eldöntenie, megengedi-e a hirdetést vagy nem, erről irásos engedélyt ad, ez idő alatt a tanulók folyamatosan részt vesznek a 3 dan tanfolyamon.

4./ Tiuj terapiistoj, kiuj havas 4-an danon ne havas permesilon anonci memstaran kurson, se la 5-a dan terapiisto ne cxeestas dum la tuta kurso, tiu kurso devas esti anoncita sub la nomo de 5-a dan terapiisto, kiu havas oficialan permesilon de Yumeiho® Centro

5 dan terapiisto tute ne povas konduki kurson se ne estas oficiala registrita asistanto. Registrita signifas, ke Landa Reprezentanto devas scii kiu estas asistanto.

Azok a terapeuták, akiknek 4 dan fokozatuk van, nincs engedélyük önálló tanfolyam hirdetésére, ha az 5 dan fokozatú nincs végig jelen a tanfolyamon, de ez a hirdetés tanfolyamról az 5 dan terapeuta, oktató neve alatt lehetséges, akinek hivatalos engedélye van oktatásra a Nemzetközi Yumeiho® Központtól

5 dan terapeuta nem vezethet tanfolyamot, ha  hivatalosan nem  regisztrált az asszisztense. A regisztráció azt jelenti, hogy az országos képviselőnek tudnia kell ki az asszisztens

5./ Ĉe la ekzameno rajtas partopreni krom la instruisto – kiel kontrolistoj – nur tiuj, kiuj havas licencon kaj minimume 5-an dan-on kaj pli alta dan-ulo - escepte, kiu partoprenis dum la kurso kiel asistanto (4 dan) de 5-a dan terapeuto.

A vizsgán jelen lehetnek mint ellenőrök az oktatón kívűl, akiknek licenc engedélye van minium 5 dan-nal vagy magasabb fokozattal rendelkezők – azon kívül, aki részt vett a tanfolyamon, mint az 5 dan fokozatú oktató asszisztense.

6./ Kiu ne havas licencon, sed havas jam  4-an au 5-an dan-on  ne rajtas gvidi kaj anonci kurson ,nek esti asistanto, kaj ne havas permesilon eldoni, subskribi diplomojn,

Akinek nincs licenc engedélye, de már 4 vagy 5 dan fokozata van, nincs engedélye vezetni, hirdetni tanfolyamot, sem oktatói asszisztensnek lenni, nincs engedélye kiadni, aláírni diplomákat.

7./ La kursoj por 1-a kaj 2-a dan eblas kunesti, kunorganizi sed por la 3-a dan la kurso devas esti escepte, memstara.

Az 1- és 2- dan tanfolyama lehet együtt, de a 3 dan tanfolyamnak teljesen külön önállónak kell lennie.

8./ Kiu finis sukcese la 3a-n dan kurson, samtempe tiu persono rekomendate devas havi dokumenton pri iu medicia /anatomia, fiziologia ktp./ studado, edukado.

Aki befejezte eredményesen a 3 dan tanfolyamot, ezzel egyidőben javasolt, rendelkeznie kell dokumenummal, igazolással

egészségügyi,/anatómiai,fiziológiai/ tanulmányairól, végzettségéről.

9./Kiu finis la 2-an dan kurson, tiu persono devas dauri sian studadon por la 3-a dan, tiu persono havas entute por tio 15 monatojn

(sed ne pli frue kiel post 12 monatoj. Alie vorton: Post uno jaro de 2 dan ekzameno ili havas nur 3 monatojn por ekzameni por 3 dan. 12m+3m=15m), se pasas jam 15 monatoj, poste ne rajtas senpage labori kiel 2-an dan terapeuto sub gvido,kontrolo de sia instruisto

Aki befejezte a 2 dan tanfolyamot, folytatnia kell tanulmányait a 3 dan megszerzéséig, erre 15 hónapja van, ha az elmult, ezt követőn nincs engedélye dolgozni lince-dij fizetése nélkül az oktatója vezetése és ellenőrzése alatt sem

másként azt jelenti, hogy a 2 dan tanfolyam elvégzését követően - egy év után- nem korábban - már csak 3 hónapja van  a 3 dan vizsga letételére.

10./ Ĉiuj instruistoj uzu saman lernolibron, oficialan, nome en Hungario  „Yumeiho® terapio” kiel bazon por Yumeiho®-instruado, kiam jam oni studas por la 4-a dano, tiam ellernu ankau KATA-tipon.

Minden oktató azonos tankönyvet használjon, hivatalosan, Magyarországon a Yumeiho® terapio tankönyvet, mint alapot a Yumeiho® oktatásához, amikor már a 4 dan tanfolyamon vesz részt, akkor kezdje el tanulnia a KATA- tipust is.

11./ Ĉiuj instruistoj, kiuj komencas instrui, devas sendi informon al la landa delegito: pri la anoncita kurso, kopio de la anonco, nomlisto de aligxantaj homoj, tempo-dato de la kursaj horoj, planita ekzameno kun dato.

Minden oktató, amikor kezd oktatni, meg kell küldeni az információkat: az országos képviselőnek: a hirdetett tanfolyamról, másolatot a hirdetésről, a jelentkezett hallgatók névsorát, időtartamot, időpontokat a tanfolyami órákról, tervezett vizsgákról és időpontjáról.

12./ Pri ĉiuj ekzamenoj - en ĉiuj gradoj - devas esti dokumentoj, kaj pri tiuj la faritajn kopiojn  la instruisto devas sendi al la  landa  delegito ĝis la fino de la ekzameno.

Minden vizsgáról – minden fokozatnál – készíteni kell dokumentumokat, ezekről készült másolatokat meg kell küldeni az országos képviselőnek, a vizsga befejeztéig.

13./ Parton de la decidita diplom-kotizo por la japanaj diplomoj, ĉiam post la ekzameno,  la instruisto devas sendi al la Yumeiho® Centro dum 15 tagoj.

A japán diploma árának megállapitott %- át a vizsga után 15 napon belül meg kell küldeni a Yumeiho® Központba.

14./ Kiuj organizas Yumeiho® pluperfektigan someran ktp. tendaron, devas sendi kopion pri la anonco, la laborplanon, instrumaterialon al la landa delegito.

Sed kiu ne havas permesilon, rajton de Yumeiho®  Centro por instruado / 5-a dan, / tiuj ne rajtas organizi kaj instrui dum tiu tendaro.

Havas permesilon por instruado kaj pagitan licencon: S-ino Katarina Faragó / 6a dan/ S-ro Gábor Galiotti / 5-a dan / S-ro Sándor Szegedi / 5-a dan /  S-ro Tibor Horváth /5-a dan / s-ro Csaba  Pocsai / 5-a  dan / s-ro Róbert Lampért / 5-a dan / s-ro Ernő Lukszics ( 5a dan ).

Akik szerveznek Yumeiho® továbbképző, nyári stb., tábort, meg kell küldeni a hirdetést, a munkatervet, az oktató-anyagot az országos képviselőnek.

De akiknek nincs engedélye a Yumeiho® Központtól az oktatásra / 5 dan / azoknak nincs engedélye szervezni, tanítani ezekben a táborokban.

Oktatási engedélye és érvényes licence van: Faragó Katalin / 6 dan/ Galiotti Gábor / 5 dan /Szegedi Sándor / 5 dan /Horváth Tibor / 5 dan / Pocsai Csaba / 5 dan / Lampért Róbert /5 dan / Lukszics Ernő / 5 dan /.

15./ Kiu deziras lerni por 4-a dan, devas aliĝi al la landa delegito, tiu persono organizas kurson por la 4-a dan, kaj donas permesilon por la ekzercado kun 5-a dan terapeutoj. Mem la ekzamenon nur 6-a dan terapeuto rajtas fari.

Aki tanulni akar 4 dan fokozatra, az országos képviselőnél kell jelentkeznie, ő szervezi meg a 4 dan tanfolyamot, és ad engedélyt az 5 dan oktatók melletti oktatási gyakorlathoz. A 4 dan vizsga csak a 6 dan terapeuta előtt tehető le.

16./ Kiuj havas jam 4-an dan, post 2 ( du ) jaroj dezirus ekzamenigyi por la 5a dano, la proponon por la ekzameno en Yumeiho® Centro /Tokio/ , nur tiam eldonu la landa delegito la bezonatan proponon, se la ekzamenonto jam plenumis  250 horojn ekzercante apud 5-a au 6-a dan terapiisto, konas la laboron, kontrolas la scion, la ekzamenonto  partoprenis dum landaj kursoj, pluperfektigaj kursoj por la isntruado, kaj la ekzamenonto daŭre havas licencon post la 3-a dan ekzameno.

Kandidato (4dan) por 5 dan ekzameno devas (plej grava) partopreni kiel oficiala asistanto en minimume 6 kursoj 1 ĝis 2 grado. Estas Monda regulara kondiĉo.

Akinek már van 4 dan fokozata, 2 év elteltével szeretne vizsgát tenni 5 dan fokozatra, a javaslatot a Yumeiho Központban lévő vizsgára, csak akkor adjon javaslatot az országos képviselő, ha a vizsgázó már teljesített 250 óra gyakorlati időt 5 vagy 6 danos terapeuta mellett, ismeri a vizsgázó munkáját, ellenőrzi a tudását, a vizsgázó részt vett országos tanfolyamokon, továbbképző tanfolyamokon az oktatást gyakorolva és a vizsgázónak folyamatosan van licenc engedélye a 3 dan vizsga után.

Az oktatói asszisztensnek / 4dan/ az 5.dan vizsga előtt / legfontosabb /részt kell vennie mint hivatalos asszisztensnek minimum 6 tanfolyamon 1-és 2. dan fokozatnál, ez a világszabályzat része.

En ĉiuj temoj, en kiu havas iun problemon la landa delegito devas  informi  ankau en licenca temo kaj instruado Prezidanton de Yumeiho® Centro, la posedanton de Yumeiho® licenco, konsultante pri la decido, solvo, au pri  jura solvo, ebleco,  au forigo de Yumeiho tereno.

Minden témában, amelyben probléma adódik: az országos képviselőnek tájékoztatnia kell a védjegy és az oktatási témában is a Yumeiho® Központ Elnökét, Yumeiho® licenc tulajdonosát, konzultálva a döntésről, megoldásról vagy jogi megoldásról, lehetőségről, vagy a Yumeiho® területéről való eltiltásról.

Tiu regularo estas validigata kun subskribo de dr-o Maciej Dluski, 7a dan Yumeiho® terapeuto, posedanto de Yumeiho® licenco kaj S-ino Katarina Faragó 6-a dan Yumeiho® terapeuto, landa delegito de Yumeiho® Centro /Tokio/ en Hungario.

Ez a szabályzat érvénybe lép dr-o Maciej Dluski 7 dan Yumeiho® terapeuta, a Yumeiho® licenc tulajdonosa és Faragó Katalin 6 dan Yumeiho ® terapeuta a Yumeiho® Centrum (Toikó) képviselője aláírása által, Magyarországon.

Aperigo de tiu regularo estas en www.yumeiho.hu ,kaj semtempe informado pere de e-mail letero por la oficialaj instruistoj.

Ezen szabályzat megjelentetése a www.yumeiho.hu oldalon történik, ezzel egyidőben a hivatalos oktatóknak e-mailban küldött levél által.

eldonis kaj oficialigis la 14-an de junio,en jaro 2021.

a fenti szabályzat hivatalosan is érvénybe lépett és közzétételre került 2021.junius 14-én.

 

Maciej Dluski   PhD, Eng.
Biomechanics and Medical Engineering Specialist
Yumeiho® Therapy 7th Dan Teacher
Official Representative of Yumeiho Centre Japan
in European Countries

Faragó Katalin
6 dan Yumeiho® terapeuta
Yumeiho® Center /Tokio/ hivatalos
Magyarországi képviselőjeVÉDJEGY INFORMÁCIÓK - CSAK AZOKNAK VAN A YUMEIHO SZÓ HASZNÁLATÁRA ENGEDÉLYE, AKIK BEFIZETTÉK A LICENC DÍJAT.

Licence /védjegy használati jog: engedély 2021. április 01-től - 2022. március 31-ig:

01. FARAGÓ KATALIN 6 dan, Hódmezővásárhely

02. SZEGEDI SÁNDOR 5 dan, Budapest

03. ZSÁKAINÉ BÉRCES EDIT 4 dan, Izsák

04. KETTINGER ZOLTÁN 3 dan, Budaörs

05. SPIEGEL GÁBOR 3 dan, Szolnok

06. KÁLMÁN LÁSZLÓ LAJOSNÉ 4 dan, Szeged

07. LEYER ISTVÁNNÉ 3 dan, Devecser

08. RÁDULY ENIKŐ 3 dan, Budapest

09. HILD PÁL 4 dan, Dunakeszi

10. LUKSZICS ERNŐ 5 dan, Fót

11. LENGYEL KRISZTINA 4 dan, Érd

12. LAMPÉRT RÓBERT 5 dan, Budapest

13. MÁRTA ADRIENN 3 dan, Budapest

14. KOÓS PÉTER 3 dan, Miskolc

15. SUHAJDA LÁSZLÓ 3 dan, Kiskunhalas

16. NAGY SZABOLCS 3 dan, Pápa

17. APOSTOL LÁSZLÓ 4 dan, Budapest

18. MOLNÁR RÓBERT 3 dan, Dobronhegy

19. BALÁZS ERVIN 3 dan, Szeged

20. www.yumeiho.hu Hódmezővásárhely

21. www.yumeiho.segitek.hu Hódmezővásárhely 

22. Dr. KORÁNYI MARIANN 4 dan, Budapest – Miskolc

23. SZŰCS ZSUZSANNA 3 dan, Szatymaz

24. BALOG RICHÁRD 3 dan, Debrecen

25. SZÉNÁS JÓZSEF 3 dan, Budapest

26. POCSAI CSABA 5 dan, Péteri

27. TÓTH NATÁLIA 4 dan, Budapest

28. BAKONYINÉ PRENKER HEDVIG 4 dan, Budapest

29. GALIOTTI GÁBOR 5 dan, Budapest

30. GERGÁCZ JÓZSEF 3 dan, Kapuvár

31. TOKAINÉ VAJDA ERZSÉBET 3 dan, Etyek

32. BICZÓK CSABA 3 dan, Budapest

33. NAPFÉNYES GYÓGYKÖZPONT KFT., Budapest

34. SZILÁGYI GÁBOR 3 dan, Szentgotthárd

35. PAULICS PÉTER 4 dan, Kávás

36. HAÁSZ MIKLÓS 3 dan, Csókakő

37. HÁVRIS KLAUDIA KATALIN 3 dan, Siófok

38. SZABÓ ZOLTÁN TIBOR 3 dan, Budapest

39. JÁMBOR KRISZTINA 3 dan, Budapest

40. CSÚCS TIBOR JÓZSEF 4 dan, Balatonkenese

41. Magyarországi Yumeiho Egyesület, Budapest

42. SZABÓ ANDRÁS 3 dan, Győr

43. nem nevesített befizetés

44. HORVÁTH TIBOR 5 dan, Alsópáhok

45. SKULTÉTY ZOLTÁN 3 dan, Budapest

46. BAKÓ TIVADAR TIBOR 3 dan, Nyíregyháza

47. OROSZ ZSUZSANNA 4 dan, Budapest

48. MOLNÁR TAMÁS GÁBOR 3 dan, Zalaegerszeg

49. TÓTFALUSI MIKLÓS 3 dan, Kislőd

50. KAPITÁNY-FÖVÉNY LINDA 3 dan, Solymár

51. LUKÁCS ANDRÁS 3 dan, Budapest 

52. BARTAL-CSATÓSZEGI ANIKÓ 3 dan, Budapest 

53. VADADI ILDIKÓ ANDREA 3 dan, Verőce

54. NÉMETH SÁNDOR 3 dan, Budapest 

55. BAKOS NIKOLETT 3 dan, Balatonfüred

56. KURUCZ KÁROLY 3 dan, Budapest 

57. FODOR KRISZTINA 3 dan, Budapest 

58. VILLAMAYOR SERGIO ALI 3 dan, Budapest 

59. SZAKONYI LÁSZLÓ JÓZSEF 4 dan, Zalaszántó

60. FALUSI-TÓTH TAMÁS 3 dan, Tiszakécske